Positieve veranderingen
in het water

Rapport over de wereldwijde effecten van het MSC-programma 2016

Oceanen zijn essentieel voor het leven op aarde. Ze worden gekenmerkt door een buitengewone diversiteit aan leven en beslaan meer dan 70% van het totale aardoppervlak. Oceanen leveren de zuurstof die wij inademen en reguleren het klimaat.

Onze oceanen bieden essentiële eiwitten voor ongeveer een miljard mensen terwijl en ongeveer 1 op de 10 personen op aarde voor hun levensonderhoud afhankelijk van de visserij is.

Het is dus essentieel dat wij zorgvuldig omspringen met visbestanden en de mariene ecosystemen waarvan zij afhankelijk zijn. Leiders op het gebied van vis-, schaal- en schelpdierproducten begrijpen dat dit hun verantwoordelijkheid is.

Of het nu gaat om ambachtelijke vissers of de activiteiten van grootschalige visserijen, momenteel worden er steeds meer initiatieven ontplooid om visbestanden te herstellen en op verantwoorde wijze te benutten, visserijbeheer te verbeteren en mariene leefomgevingen te beschermen.

MSC & de invloed van
onze partners

De Marine Stewardship Council (MSC) is in 1997 opgericht om het visaanbod voor toekomstige generaties veilig te stellen.

In samenwerking met wetenschappers en mariene experts hebben wij 's werelds meest erkende standaard voor duurzame wildgevangen vis-, schaal- en schelpdierproducten ontwikkeld.

Goed beheerde visserijen die garant staan voor langdurige duurzaamheid van visbestanden en die ecosystemen gezond houden kunnen volgens deze standaard worden gecertificeerd en mogen hun producten voorzien van het blauwe MSC-keurmerk.

In meer dan 100 landen over de hele wereld zijn inmiddels MSC gecertificeerde producten terug te vinden in winkels en op menukaarten.

In meer dan 100 landen over de hele wereld zijn inmiddels MSC gecertificeerde producten terug te vinden in winkels en op menukaarten.

Duurzame visbestanden

Momenteel is bijna 10% van de wildgevangen vis wereldwijd MSC gecertificeerd - een verdubbeling ten opzichte van 2010.

De 281 visserijen die deze vangst voor hun rekening nemen bevissen deze bestanden op dusdanige wijze dat de populatie ook voor toekomstige generaties gezond en productief blijft.

Map A: Number of certified fisheries in each country's Exclusive Economic Zone (EEZ) in 2010

Map A: Number of certified fisheries in each country's Exclusive Economic Zone (EEZ) in 2010

Map B: Number of certified fisheries in each country's EEZ in 2015 (EEZs not shown for countries with no certified fisheries)

Map B: Number of certified fisheries in each country's EEZ in 2015 (EEZs not shown for countries with no certified fisheries)

MSC certificering betekent dat uit een onafhankelijke beoordeling is gebleken dat de gecertificeerde visserij en het bestand waarop gevist wordt op het internationaal erkende niveau van de maximale duurzame opbrengst (MSY) plaatsvindt.

In het kader van het rapport over de wereldwijde effecten van het MSC-programma is de afgelopen 14 jaar de duurzaamheid van visbestanden in het noordelijke deel van Europa onderzocht. Uit dit onderzoek is onder andere gebleken dat visbestanden die gedurende die periode de MSC certificering hebben behaald de biomassa gemiddeld gezien beter hebben weten te vergroten (een grotere rijkdom aan vis) dan niet gecertificeerde visbestanden.

In tegenstelling tot niet gecertificeerde visbestanden in Europa die een veel grotere variabiliteit toont in termen van biomassa en visserijdruk, met visserij-intensiteit die gemiddeld te hoog blijven om voor productieve visbestanden te zorgen.

“Uit ons onderzoek naar Europese visbestanden is gebleken dat gecertificeerde visserijen de gezondheid van de vispopulaties verbeteren en de visserij-intensiteit, indien nodig, verlagen. MSC gecertificeerde visserijen in Europa bevissen momenteel rijkere visbestanden op een duurzamer niveau dan zij deden voorafgaand aan de MSC certificering.”

Dr David Agnew, MSC Science & Standards Director

Milieubelasting minimaliseren

94% van de gecertificeerde visserijen heeft ten minste één verbetering doorgevoerd om de duurzaamheid van hun activiteiten te verbeteren of uitgebreider te monitoren.

Bij verbeteringen valt te denken aan:

 • Betere informatieverzameling en monitoring door het verhogen van de controle door waarnemers, het inzetten van camera's voor videosurveillance en het versterken van de verslaglegging aan de hand van logboeken.
 • Betere beoordelingen van visbestanden en de impact op de kwetsbaarheid van bijgevangen vissoorten om beheermaatregelen te ondersteunen met informatie.
 • Implementatie van beheerprocedures, zoals het sluiten van de visserij gedurende een bepaalde periode van het jaar om zodoende de bijvangst te minimaliseren of verstoring van het broedseizoen van zeevogels te vermijden.
 • Aanpassing van vistuig en werkwijzen, zoals het veranderen van de maasgrootte van netten om jonge vissen de mogelijkheid te geven te ontsnappen en de introductie van apparaten voor het uitsluiten van vissoorten.

Traceerbaar visaanbod

Traceerbare toeleveringsketens staan ervoor garant dat MSC gecertificeerde vissen gevangen door visserijen over de hele wereld getraceerd kunnen worden van oceaan tot bord.

De traceerbaarheidsprogramma's van de MSC bestaan onder andere uit monitoringsactiviteiten, zoals DNA-tests en tracebacks van producten, en dienen ervoor garant te staan dat onze traceerbaarheidseisen effectief werken.

Het afgelopen jaar is onze monitoring met name toegenomen in Zuidoost-Azië, een regio waar ons programma een sterke groei heeft doorgemaakt.

“Een traceerbare toeleveringsketen, van de consument terug tot een duurzame visserij, is van essentieel belang om het vertrouwen van de consument te winnen in de vis-, schaal- en schelpdierproducten die zij kopen.”

Alfred Schumm, leider van het WWF Smart Fishing Initiative

Toegankelijkheid

Van de 120 miljoen mensen die werkzaam zijn in de visserijsector werkt 90% bij kleinschalige visserijen en leeft 97% in ontwikkelingslanden.

Kleinschalige visserijen en visserijen in ontwikkelingslanden beschikken vaak niet over de middelen , gegevens en bestuurstructuren die nodig zijn om MSC certificering te behalen.

Wij hebben ons eraan gecommitteerd ook deze visserijen een eerlijke en gelijkwaardige toegang te bieden tot ons programma. Daarvoor hebben wij een aantal instrumenten en initiatieven ontwikkeld die hen op weg helpen richting milieuduurzaamheid.

In 2010 onderging de ambachtelijke Keniaanse rodekreeftvisserij een voorstudie met behulp van MSC instrumenten met betere toegankelijkheid . De instrumenten die hen hielpen hun maatregelen te prioriteren waren onder andere:

 • ontwikkeling van een beheerplan voor de visserij
 • onderzoek naar de biologie van kreeftsoorten
 • beoordeling van de gezondheid van het visbestand
 • controle op de beperking van de minimale grootte per vangst
 • reguleren van het gebruikte vistuig
 • door de gemeenschap in stand gehouden beschermde gebieden.

“MSC certificering is een langetermijndoelstelling, maar het MSC kader helpt ons FIP echte verbeteringen door te voeren in de visserij. Het heeft ons geholpen problemen en hiaten in onze informatievoorziening te herkennen, een duidelijk actieplan op te stellen, prestaties bij te houden en verslag uit te brengen over onze vooruitgang.”

Elizabeth Mueni, topambtenaar van het Ministerie van Visserij, Kenia

Betrokkenheid belanghebbenden

Het MSC beoordelingsproces staat of valt met de betrokkenheid van belanghebbenden.

Steun van belanghebbenden versterkt niet alleen het resultaat behaald door de visserij, maar ook het MSC certificeringsprogramma in algemene zin.

Tussen 2012 en 2015 gaven 723 belanghebbenden hun mening over de visserijbeoordelingen tegen de MSC-standaard.

Hun feedback staat ervoor garant dat de beoordeling van iedere visserij gebaseerd is op complete informatie en allesomvattend is en dat het resultaat van iedere beoordeling consistent is met de MSC-standaard.

Als gevolg van feedback van belanghebbenden:

 • is de score van de beoordeling van 24 visserijen gewijzigd (12,5%)
 • is in totaal 17 visserijen gevraagd een of meer verbeteringen door te voeren

Conclusies

MSC gecertificeerde visserijen hebben de afgelopen jaren talrijke verbeteringen doorgevoerd in hun werkwijzen.

Zij hebben hun commitment ten aanzien van duurzaamheid aangetoond door een aanzienlijke hoeveelheid tijd, energie en resources beschikbaar te stellen voor het voldoen aan de MSC-standaard.

De vooruitgang die gecertificeerde visserijen hebben geboekt en nog altijd boeken is zeer bemoedigend; echter: 90% van de wereldwijd wildgevangen vissoorten maakt nog altijd geen onderdeel uit van het MSC-programma.

Een andere essentiële uitdaging is het overwinnen van de barrière voor certificering van visserijen in ontwikkelingslanden en kleinschalige visserijen en het opbouwen van hun vermogen tot effectief en duurzaam beheer.

Dit draagt niet alleen bij aan voedselzekerheid en veerkrachtige gemeenschappen, maar ondersteunt daarnaast ook hun economische ontwikkeling door de toegang tot nieuwe markten voor duurzame vis, schaal- en schelpdierproducten te faciliteren.

Dit rapport delen:

Oorspronkelijk uitgegeven in het Engels >

Alle afbeeldingen zijn auteursrechtelijk beschermd